Ученики проекта: 9 клас

Цель проекта: изучить мировые религии, в результате дать сопоставительную характеристику трёх мировых религий. Поисковые задания:    *  Три мировые религии Буддизм Буддизм — наиболее древняя мировая религия. Она возникла в VI в. до н. э. в Индии, а в настоящее время распространена в странах Южной, Юго-Восточной, Центральной Азии и Дальнего Востока и насчитывает около 800… Continue reading Ученики проекта: 9 клас

Նուկլեինաթթուներ

Նուկլեինաթթու  բարձրամոլեկուլային օրգանական միացություն, կենսապոլիմեր , որը կազմված է նուկլեոտիդներից։Նուկլեինաթթուներ ԴՆԹ և ՌՆԹ առկա են բոլոր կենդանի օրգանիզմների բջիջներում,նրանք կարևորագույն դերն ունեն ժառանգական ինֆորմացիայի պահպանման, փոխանցման և իրականացման մեջ։Տարբերում են նուլեինաթթուների 2 գլխավոր տիպ՝ ռիբոնուկլեինաթթուներ (ՌՆԹ) և դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթուներ (ԴՆԹ)։Նուկլեինաթթուների մոլեկուլները, նուկլեոտիդներից բաղկացած, երկար պոլիմերային շղթաներ են։ ԴՆԹ. Շաքարային օղակը դեզօքսիռիբոզն է, ազոտական հիմքերը՝ գուանինը (G), ցիտոզինը (C), ադենինը… Continue reading Նուկլեինաթթուներ

Վիրուսներ

Վիրուս , ոչ բջջային կառուցվածք ունեցող հարուցիչ, որը բազմանում է միայն կենդանի բջիջներիներսում։ Վիրուսները վարակում են կյանքի բոլոր բջջային ձևերը՝ կենդանիներից ու բույսերից մինչև բակտերիաներ և արքեաներ։ Վիրուսները բաղկացած են երկու կամ երեք մասերից (վիրիոններից)։ բոլոր վիրուսներն ունեն գենետիկական նյութ՝ ԴՆԹ կամ ՌՆԹ։ Սրանք երկար մոլեկուլներ են, որոնք կրում են գենետիկական տեղեկատվությունը: բոլոր վիրուսներն ունեն… Continue reading Վիրուսներ

Կրկնակի բեղմնավորում

Կրկնակի բեղմնավորում, սաղմնային պարկը 8-կորիզանի բջիջ է, յուրաքանչյուր բևեռում 4-ական։ Բևեռներից մեկական կորիզ շարժվում է դեպի կենտրոն և կազմում բևեռային կորիզներ։ Մեկ բևեռում մնացած 3 կորիզներից մեկը դառնում է ձվաբջջի կորիզ, մնացածները քայքայվում են։ Հապլոիդ միկրոսպորը զարգանում է փոշեպարկում, որպես փոշեհատիկ, որի կորիզը բաժանվում է 2 տարաչափ կորիզի՝ վեգետատիվ և գեներատիվ։ Վերջինս նորից է կիսվում և… Continue reading Կրկնակի բեղմնավորում

Ուրվականը

-Հրաշք պատահեց կնքամայր, սպասիր:Ինձ այս գիշեր տեսիլք եկավ սուրբ: Պատուհանով լուսավորում էր խավար լուսինը:Նա գնում էր բակերով :Նրա տեսքը զարմանալի էր: -Չե,որ դա իմ հարբաց պապն էր թափառում  :